AB Karl Hedin Emballages visselblåsarfunktion

Det här är en särskild rapporteringskanal för AB Karl Hedin Emballages verksamhet, en så kallad visselblåsarfunktion. Den gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.


Vilka missförhållanden ska du rapportera?

Genom denna visselblåsarfunktion har du möjlighet att rapportera överträdelse av svensk rätt eller unionsrätter, eller om det finns andra missförhållanden av stort allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på sådana aktiviteter är bedrägeri, korruption eller miljöbrott.


När ska du inte visselblåsa?

Ett personligt missnöje eller generella klagomål är inte ett visselblåsningsärende och ska istället lyftas med närmsta chef, HR-funktion eller facklig företrädare. Det kan handla om ett missnöje kring en medarbetare, att man känner sig orättvist behandlad eller har synpunkter på ledarskap och hur verksamheten bedrivs.

Copyright © AB Karl Hedin - Emballage 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB