MENY SÖK

Avstämningssamråd Krylbo såg


Avstämningssamråd Krylbo såg

AB Karl Hedin sågverk  avser att söka tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för anläggande av en kulvert och utfyllnad i del av Västerbobäcken. Syftet med de planerade åtgärderna är att skapa yta för industrimark intill befintligt sågverk i Krylbo, Avesta kommun i Dalarnas län.

 

I takt med att produktionskapaciteten i befintlig såglinje årligen ökar har sökanden identifierat ett behov av anläggande av nytt justerverk och hyvleri vid Krylbo såg. Sökanden planerar att utöka befintligt industriområde och till-gängliggöra mark väster om intilliggande bäckravin. För att skapa markytan behöver Västerbobäcken kulverteras längs en sträcka om ca 200 m och därefter återfyllas med massor, upp till befintlig marknivå. Genom att utöka andelen industrimark skapas också förutsättningar för byggnation av fler torkar på såg-området samt utökade lagerytor för sågade produkter.
Planerad utvidgning av verksamhetsområdet och anläggande av nytt justerverk och hyvleri är betydelsefullt för att kunna möta marknadens ökade krav på vidareförädling och för att bibehålla en fortsatt positiv och långsiktig utveckling av verksamheten i Krylbo.

Att placera ett nytt justerverk i ravinen bedöms av sökanden vara det mest lönsamma utifrån internlogistik, då justerverket med fördel placeras så nära det befintliga justerverket som möjligt. Alternativa lokaliseringar av nytt justerverk skulle innebära betydligt större och ineffektivare transporter under arbets-processen, vilket medför högre transportkostnader i form av behov av större antal truckar och ökad bränsleförbrukning. Truckarna drivs av diesel, vars förbrukning ur miljösynpunkt är positiv att hålla så låg som möjligt.

 

Hela underlaget finns att ladda ner på följande länk: Samrådsunderlag

 

 


Skriven av:
Michael Forsberg
Datum:
2020-12-23 09:20
Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på AB Karl Hedin

Sök på kontakter och texter
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies