Afrikansk svinfeber

Lägesbeskrivning av AB Karl Hedins arbete med afrikansk svinfeber (ASF)

Det har nu gått tre månader sedan man bekräftade första utbrottet av ASF i Sverige. Vi har sedan dess drivit en process där vi har överklagat Jordbruksverkets initiala beslut om smittad zon med hänvisning till att det är oproportionerligt mellan kostnad och risk att bibehålla det område om 1 000 kvadratkilometer som ursprungligen beslutades. Därtill har vi yrkat för att dispens ska ges för avverkning och gallring av befintliga avverkningsrätter utanför den inre zonen och inom det yttre området. Det är nu upp till Förvaltningsdomstolen att fälla ett avgörande.


Med anledning av att man nu vet mer om smittans utbredning beslöt Jordbruksverket den 30 november att minska ned storleken för den smittade zonen. Det ursprungliga området omfattande 1 000 kvadratkilometer har nu minskats ned till 610 kvadratkilometer. Kvar i den smittade zonen finns Fagersta och delar av Norbergs kommun. I det instängslade kärnområdet ligger befintliga restriktioner kvar som tidigare, medan lättnader görs i zonens ytterområde. Här får allmänheten, med vissa förbehåll, röra sig i skog och mark samt på is och i sjöar.  


De nya besluten innebär att vi kommer att påbörja skogliga åtgärder inom det område som nu inte omfattas av restriktioner. Vi kommer även fortsättningsvis söka dispens för att få forsla ut virke samt andra skogliga åtgärder utanför den inre zonen och inom det yttre området.


Vi har även ställt ersättningskrav enligt epizootilagen avseende kostnader och inkomstbortfall för uteblivna skogliga åtgärder och jakt så som markberedning, plantor, ungskogsröjning, befintligt avverkat virke i skogen, uteblivna intäkter från avverkning och uteblivna jaktarrangemang. Vi har också yrkat att ersättning ska utgå för verksamheter som påverkats av restriktionerna inom den smittade zonen så som produktionsbortfall och nyttjande av avverkningsrätter.


De pågående rättsprocesserna är av vikt för dig som skogsägare och verksamhetsutövare i området för att i förlängningen själva kunna begära ersättning.


Vi kommer fortsätta vara aktiva inom området precis som vanligt givet restriktionerna:

  • Vi har möjlighet att erbjuda förskott till leverantörer som antingen vill skriva virkeskontrakt, eller förskott på befintliga virkeskontrakt inom zonen.
  • Vi är behjälplig vid diverse skogliga frågor.
  • Vi är med och bidrar med frågeställningar för skogsbrukets intressen.


FÖR MER INFORMATION

På vår skogsägarwebb kan du ta del av mer information om vårt pågående arbete inom zonen. Besök vår hemsida och klicka vidare till Min skog. Du som har, eller har haft skogliga åtgärder inom området kan kontakta din virkesköpare för specifika frågor och funderingar. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om du har allmänna funderingar gällande afrikansk svinpest.


2023-12-05

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB