Miljö- och Naturhänsyn

För oss är en kombination av hög produktion i skogen och hänsyn till miljö- och naturvärden en självklarhet.

Vi värnar om det som är betydelsefullt för dig som skogsägare och anpassar skogsskötseln efter dina önskemål, så länge skogsvårdslagen följs. Vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder är gällande lagstiftning miniminivå och vi arbetar utifrån branschens vedertagna riktlinjer och PEFC Skogsstandard.

 

Landsbygdsutveckling, arbetstillfällen och brukanderätt i sin egen skog är frågor som ligger oss varmt om hjärtat, tillika levande skogar, artrikedom och bevarande av unika naturvärden. Att kommande generationer tar över en bärkraftig skog som är rik på naturvärden samtidigt som den ger en god ekonomisk avkastning anser vi är avgörande för en levande landsbygd i framtiden.

 

AB Karl Hedin Sågverk är certifierade enligt PEFC. Våra tre egna svenska sågverk och avdelning Råvara omfattas av certifieringen. Vi har dels ett spårbarhetscertifikat och dels ett skogsbrukscertifikat. Genom att vi är certifierade blir vi årligen granskade av en oberoende revisor som bland annat kontrollerar att allt timmer som köps in kommer från ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart skogsbruk.

 


Har du frågor om vårt miljöarbete, PEFC, synpunter eller klagomål; kontakta vår Råvaruchef här.

 

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB